Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Poznańskiego TBS sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Poznańskie TBS sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

LP.

data wpływu wniosku

nr wniosku w dzienniku kancelaryjnym

przedmiot wniosku (załącznik)

żądana forma udostępnienia informacji

opłata za nośnik

sposób rozpatrzenia wniosku (załącznik)

data odpowiedzi

nr odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

 
25. 04.05.21 1536/05/21 1) kary umowne z tytułu nieprzestrzegania zasad BHP na placu budowy nałożone w okresie 01.01.2018 0 31.12.2020 r.; 2) współpraca z firmą SWECO CONSULTING (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)  17.05.21 PTBS/EM/1536/05/21  
24. 20.04.21 1358/04/21 1) Umowy z aktualnymi wykonawcami usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych PTBS sp. z o.o. wraz z aneksami; 2) Faktury za wykonanie usług w okresie listopad 2020 -marzec 2021; 3) Dokumentacja ws. ew. kar umownych (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną 50 gr/strona poinformowano wnioskodawcę o zaistnieniu kosztów dodatkowych; zmiana sposobu rozpatrzenia wniosku na wgląd do dokumentów (pobierz) 04.05.21 PTBS/EM/1358/04/21  
23. 15.02.21 527/02/21 prowadzenie strony BIP Spółki, zakres i miejsce udostępniania informacji (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 01.03.21 PTBS/EM/527/02/21  
22. 27.01.21 301/01/2021 dane dotyczące planowanych inwestycji (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 03.02.21 PTBS/EM/301/01/21  
21. 07.10.20 4000/10/20 dane dotyczące ilości miejsc postojowych w zasobach PTBS (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 15.10.20 PTBS/EM/4000/10/2020  

20.

29.09.20 3886/09/20 umowa z firmą odpowiadającą za obsługę i konserwację hali garażowej na osiedlu Koszalińska (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

12.10.20 PTBS/EM/3886/09/2020  

19.

06.08.20 3252/08/20 dokumenty i informacje wynikające z obowiązywania umowy najmu lokalu z zasobu PTBS (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

20.08.20 PTBS/EM/3252/08/20  

18.

13.05.20 2051/05/20 1) Wysokość stawki za podgrzanie wody - tbs przy ul. Cegłowskiej, średnia dla całego zasobu PTBS,
2) Skany umów na dostawy mediów,
3) Skany faktur za dostawy mediów (pobierz)
brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

Załączniki:

Umowa Veolia

Faktury Veolia

Umowa Aquanet

Faktury Aquanet

25.05.20 PTBS/EM/2051/05/20  

17.

02.03.20 966/03/20 Monitoring osiedla (pobierz) brak wskazania brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

13.03.20 PTBS/NO/966/03/20  

16.

25.02.20 848/02/20 Informacja z otwarcia ofert, informacja o założonym na realizację zamówienia budżecie, wyniki postępowania (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.03.20 PTBS/EM/848/02/20  
 15.  24.02.20  797/02/20 Zasady regulujące korzystanie z ogródków przynależnych do lokali (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 09.03.20 PTBS/EM/797/02/20  
14. 23.01.20 321/01/20 Realizacja zamówienia publicznego (pobierz) brak wskazania brak odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz) 06.02.20 PTBS/EM/321/01/20  
13. 30.12.19 7636/12/19 Informacja o deklaracjach dochodowych osoby najmującej lokal z zasobu PTBS (pobierz) przesłanie informacji pocztą na adres wnioskodawcy brak Poinformowano wnioskodawcę, iż żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów Ustawy oraz podlega ochronie wynikającej z przepisów RODO (pobierz) 13.01.20 PTBS/EM/7636/12/19  
12. 09.08.19 5051/08/19 oprocentowanie kredytu EBI i pożyczki Miasta Poznań (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną brak Udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz) 23.08.19 PTBS/EM/5051/08/19  
 11.  25.07.19  4848/07/19 1) Metodologia obliczeń wzrostu kosztów inwestycji w programie "Najem z dojściem do własności" etap I;
2) Treść ugody zawartej pomiędzy PTBS a Agrobex (pobierz)
przesłanie pocztą elektroniczną  brak 1) Udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem;
2) poinformowanno wnioskodawcę, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów udip oraz udzielono dalszych wyjaśnień (pobierz)
 07.08.19  PTBS/EM/4848/08/19  
 10.  17.04.19  2364/04/19 1) Umowa z aktualnym wykonawcą usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych PTBS sp. z o.o. wraz z aneksami (wysokość wynagrodzenia, ew. waloryzacja wynagrodzenia i jej wysokość),
2) Faktury za wykonanie usług w okresie luty-marzec 2019,
3) Dokumentacja ws. ew. kar umownych (pobierz)
przesłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres email  brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)

Załączniki:

Umowa PTBS/61/2018

Umowa PTBS/62/2018

Umowa PTBS/63/2018

Umowa PTBS/64/2018

Umowa PTBS/65/2018

Umowa PTBS/66/2018

Faktury AIR

Faktury ZUZ

 30.04.19  PTBS/EM/2364/04/19  
 9.  11.04.19  2174/04/19 Treść ugody zawartej pomiędzy PTBS a Agrobex sp. z o.o. (pobierz) wgląd w dokument  brak poinformowano wnioskodawcę, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów udip oraz udzielono dalszych wyjaśnień (pobierz)  24.04.19  PTBS/EM/2174/04/19  
8. 11.03.19 1061/03/19 1) Informacja o najmie lokalu z zasobu PTBS;
2) Kserokopia umowy najmu (pobierz)
przesłanie informacji pocztą na adres wnioskodawcy brak

Poinformowano wnioskodawcę, iż żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów Ustawy oraz podlega ochronie wynikającej z przepisów RODO (pobierz)

 21.03.19  PTBS/EM/1061/03/19  
 7.  18.02.19  658/02/19 1) Umowa zawarta z Agrobex sp. z o.o.;
2) Dokumenty na zastosowanie rozwiązań równoważnych do PFU (pobierz)
przesłanie pocztą elektroniczną  brak

1) udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem;
2) ze względu na konieczność przetworzenia informacji wezwano wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego (pobierz)

Umowa Agrobex (pobierz)


 

 28.02.19  PTBS/EM/658/02/19  
 6.  29.08.18  4329/08/18 Umowy zawarte z Kancelarią Prawną i Adwokacką Masiota (pobierz) przesłanie pocztą elektroniczną  brak udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)  04.09.18  PTBS/EM/4329/09/18  

5.

14.08.18

4152/08/18

Umowy zawarte z OBIO DOM PRODUKCYJNY Marcin Obiegły Sp. j. (pobierz)

 brak wskazania

brak

odpowiedź pisemna przesłana na adres mailowy wnioskodawcy (pobierz)

24.08.18

PTBS/NP/4152/08/18

 

 4.

 21.06.18

 3486/06/18

Umowy zawarte z Orbsay Solutions sp. z o.o. (pobierz)

przesłanie dokumentów pocztą

 brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem (pobierz)

Załącznik 01 (pobierz)

Załącznik 02 (pobierz)

Załącznik 03 (pobierz)

 03.07.18

 PTBS/EM/3486/07/18

 

 3.

 19.04.18

 1876/04/18

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych TBS i spółek komunalnych (pobierz)

wypełnienie ankiety online

 brak

udzielono odpowiedzi w formie zgodnej z wnioskiem

 20.04.18

 –

 

 2.

 03.04.18

 1329/04/18

1) Ilość i powierzchnia budynków i mieszkań realizowanych w programie "Najem z dojściem do własności";

2) Finansowanie inwestycji (pobierz)

brak wskazania

 brak

udzielono pisemnej odpowiedzi na adres korespondencyjny wnioskodawcy (pobierz)

 05.04.18

 PTBS/NF/1329/04/18

 

 1.

 14.12.17

 5998/12/17

Umowy zawarte z zewnętrznymi podmiotami lub osobami fizycznymi (pobierz)

przesłanie drogą elektroniczną na adres email

 brak

udzielono odpowiedzi (pobierz)

 27.12.17

 PTBS/EM/5988/12/17

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-08
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-08 11:10:26
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-02 13:43:00
Liczba wyświetleń 1983
Historia zmian ZOBACZ