Zarząd


2019 –

Prezes Zarządu – Andrzej Konieczny
Wiceprezes Zarządu
– Agnieszka Szymankiewicz


 

Lata poprzednie

2015 – 2019

Prezes Zarządu – Andrzej Konieczny (od września 2015 r.)
Wiceprezes Zarządu – Bogna Narożna

Prezes Zarządu – Arkadiusz Stasica (do maja 2015 r.)
Prezes Zarządu – Ryszard Żukowski (od maja 2015 do września 2015 r.)

2010 – 2015

Prezes Zarządu – Arkadiusz Stasica
Wiceprezes Zarządu – Bogna Narożna

2006 – 2010

Prezes Zarządu – Henryk Stawny (do października 2009 r.)
Członek Zarządu – Jacek Łuczak (do sierpnia 2008 r.)
Wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Stasica (od września 2008r.)
Wiceprezes Zarządu – Bogna Narożna (od kwietnia 2009 r.)

2002 – 2006

Prezes Zarządu – Wojciech Gaczek
Wiceprezes Zarządu – Piotr Kamiński (od stycznia 2005 r.)
Członek Zarządu – Krzysztof Spychała (od stycznia 2005 r.)
Prezes Zarządu – Henryk Stawny (od lipca 2005 r.)
Wiceprezes Zarządu – Jacek Łuczak (od września 2005 r.)

1997 – 2002

Prezes Zarządu – Wojciech Gaczek

1995 – 1997

Zarząd Spółki – Wojciech Gaczek

 

Kompetencje

 1. Zarząd Spółki kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy należące, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, do wyłącznej kompetencji Zarządu, przy uwzględnieniu zmian wynikających z umowy Spółki.
 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest między innymi do:
 • przesyłania Miastu Poznań protokołów Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni po podpisaniu przez Członków Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia odbycia posiedzenia,
 • przesyłania Miastu Poznań protokołów oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia odbycia Zgromadzenia,
 • sporządzania i przesyłania Miastu Poznań sprawozdań finansowych w ujęciu kwartalnym w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, przy czym za czwarty kwartał w terminie dwóch miesięcy po jego zakończeniu,
 • sporządzania i przesyłania Miastu Poznań sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami przewiduje się obowiązek badania, bądź Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta, za każdy rok obrotowy w terminie trzech miesięcy po jego zakończeniu,
 • sporządzania i przesyłania Miastu Poznań sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres każdego kwartału w terminie 30 dni po jego zakończeniu,
 • ustalenia zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • uzyskania niezbędnych opinii Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią
 • umowy Spółki,
 • uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na rozpoczęcie przez Spółkę inwestycji planowanej poza obszarem gminy Poznań oraz na podejmowanie wszelkich innych czynności, które powodują, bądź mogą powodować zwiększenie obszaru działania Spółki poza teren gminy Poznań,
 • zwoływania Zgromadzeń Wspólników i przedkładania niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią z treścią umowy Spółki,
 • zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dacie umożliwiającej jego odbycie w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
 • przedstawiania Radzie Nadzorczej planów rzeczowo-finansowych Spółki w terminie do dnia 15 listopada każdego roku,
 • uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Maria Łysakowska
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:15:33
Ostatnio zaktualizował Maciej Bartkowiak
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-15 14:28:16
Liczba wyświetleń 7148
Historia zmian ZOBACZ