Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.
 • prowadzić inna działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego są:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.1O.Z,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1O.Z,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z.,
 • działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z.,
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z.
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:11:20
Ostatnio zaktualizował Maciej Bartkowiak
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-15 14:28:51
Liczba wyświetleń 4966
Historia zmian ZOBACZ