Zgromadzenie Wspólników


Miasto Poznań posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

 

Kompetencje

 1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach należących, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem zmian wynikających z umowy Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w przepisach prawa oraz umowy Spółki na rzecz Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą i opinią biegłego rewidenta,
 • powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
 • udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powzięcie uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów,
 • podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, przy czym w odniesieniu do zawiązywania Spółki lub sprawowania zarządu po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • powzięcie uchwały w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd planów rzeczowo-finansowych Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • powoływanie oraz odwoływanie likwidatorów,
 • powzięcie uchwały w sprawie zmian w umowie Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 • wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 • wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie w formie ustanowienia hipoteki, służebności (z wyłączeniem odpłatnej służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów), zastawu, prawa użytkowania lub innych praw ujawnionych w dziale III księgi wieczystej, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek i podmiotów oraz na utworzenie innych spółek i podmiotów, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki,
 • określenie sposobów głosowania reprezentanta Spółki na Zgromadzeniu Wspólników spółek zależnych, w sprawach:
   • zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
   • dopłat do kapitału,
   • połączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółki,
   • przystąpienia do innych spółek i podmiotów oraz na utworzenie innych spółek i podmiotów,
   • wystąpienia z innych spółek i podmiotów oraz zbycia udziałów w innych spółkach,
   • nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   • wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki zależnej lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   • zatwierdzania propozycji zmiany stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych spółek,
   • ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu spółek zależnych,
   • powoływania przedstawicieli Miasta Poznania do składu Rady Nadzorczej,
 • wyrażanie zgody na wystąpienie z innych spółek i podmiotów oraz na zbycie udziałów w innych spółkach, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą,
 • zatwierdzanie przedstawianej przez Zarząd propozycji dotyczącej stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminów dotyczących zasobów lokalowych, w tym regulaminów programów mieszkaniowych realizowanych przez Spółkę, o których mowa w § 6b ust. 4 lit b umowy Spółki oraz regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej, o którym mowa w § 7 umowy Spółki,
 • wyrażanie zgody na rozpoczęcie przez Spółkę inwestycji planowanej poza obszarem gminy Poznań oraz na podejmowanie wszelkich innych czynności, które powodują bądź mogą powodować zwiększenie obszaru działania Spółki poza teren gminy Poznań,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
 • wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 16 umowy Spółki, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
 • podjęcie innych decyzji, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 2 umowy Spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd.
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:27:14
Ostatnio zaktualizował Maciej Bartkowiak
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-15 14:30:10
Liczba wyświetleń 6446
Historia zmian ZOBACZ