Rada Nadzorcza


Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki powołany na wspolną 3-letnią kadencję od dnia 23 maja 2020 roku:

Przewodniczący RN PTBS- Michał Łakomski (pełni funkcję Przewodniczacego RN od dnia 23.05.2020r.)

Wiceprzewodnicząca RN PTBS - Dorota Zaworska (w RN PTBS do dnia 30.11.2022r.)

Wiceprzewodnicząca RN PTBS- Katarzyna Kruszka-Pytlik (w RN PTBS od dnia 01.09.2021r., pełni funkcję Wiceprzewodniczącej RN od dnia 20.01.2023r.)

Sekretarz RN PTBS - Jolanta Jankowiak (w RN PTBS do dnia 30.11.2022r.)

Sekretarz RN PTBS - Łukasz Prymas (pełni funkcję Sekretarza RN od dnia 20.01.2023r.)

Członek RN PTBS - Paweł Żywiecki (w RN PTBS do dnia 31.08.2021r.)

Członek RN PTBS - Magda Albińska (w RN PTBS od dnia 01.12.2022r.)

Członek RN PTBS - Natalia Weremczuk (w RN PTBS od dnia 01.12.2022r.)

 

 

Lata poprzednie

2017 - 2020

Przewodnicząca – Magdalena Bejger (do dnia 15.12.2018r.)

Wiceprzewodniczący i Przewodniczący – Michał Łakomski

Wiceprzewodnicząca – Dorota Zaworska (od 20.12.2018r.)

Sekretarz – Jolanta Jankowiak

Członek – Paweł Sendrowski (do dnia 07.12.2018r.)

Członek – Aleksander Lisiecki (do dnia 20.12.2018r.)

Członek – Paweł Przepióra (od dnia20.12.2018r. do dnia 03.11.2019r.)

Członek – Paweł Żywiecki (od dnia 20.12.2018r.)

Członek – Łukasz Prymas (od dnia 07.06.2019r.)

2013 – 2017

Ryszard Żukowski
Artur Mysłek
Dorota Zaworska
Jolanta Szperzyńska (do lipca 2013 r.)
Jolanta Jankowiak (od czerwca 2013 r.)
Magdalena Bejger (od września 2013 r.)

2009 – 2013

Ryszard Żukowski
Artur Mysłek
Dorota Zaworska
Jolanta Szperzyńska
Jolanta Jankowiak

2005 – 2009

Jolanta Jankowiak (od czerwca 2005 r.)
Jolanta Szperzyńska (od lipca 2005 r.)
Ewa Strudzik (od lipca 2005 do czerwca 2006 r.)
Tadeusz Makowski (od lipca 2005 do czerwca 2007 r.)
Kazimierz Łątkowski (od lipca 2005 do października 2008 r.)
Piotr Szlingiert (od listopada 2005 do lipca 2006 r.)
Artur Mysłek (od sierpnia 2006 r.)
Ryszard Żukowski (od czerwca 2007 r.)
Dorota Zaworska (od listopada 2008 r.)
Marek Nowakowski (od listopada 2008 r.)

2001 – 2005

Ewa Struzik
Jacek Cenkiel
Jolanta Jankowiak
Kazimierz Łątkowski
Mieczysław Wojciechowski (do kwietnia 2004 r.)
Maciej Poniewierski (do września 2004 r.)
Michał Parysek (od września 2004 r.)
Aleksandra Konieczna (do lutego 2005 r.)
Jolanta Szperzyńska (od lutego 2005 r.)

1997 – 2001

Jacek Cenkiel (od marca 1997 do maja 1997 r. / od grudnia 1998 r do kwietnia 2001 r.)
Aleksandra Konieczna
Michał Parysek (do maja 1997 r.)
Mieczysław Wojciechowski (od marca 1997 do maja 1997 r. / od października 2000 do kwietnia 2001 r.)
Zenon Wośkowiak (do lutego 2001 r.)
Piotr Szlingiert (od maja 1997 do grudnia 1998 r.)
Paweł Ciesielski (od maja 1997 do grudnia 1998 r.)
Ludwik Dziewolski (od maja 1997 do października 2000 r.)
Jolanta Jankowiak (od lipca 1998 r.)
Andrzej Nowicki (od grudnia 1998 do kwietnia 2000 r.)
Maciej Poniewierski (od kwietnia 2000 r.)
Ewa Struzik (od lutego 2001 do kwietnia 2001 r.)

1995 – 1997

Ludwik Dziewolski
Michał Parysek
Jacek Cenkiel


Kompetencje

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy należące, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu zmian wynikających z umowy Spółki.
 2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
 • ocena sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 • ocena wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 • uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki,
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 • opiniowanie nabywania, zbywania i obciążania w formie ustanowienia hipoteki, służebności (z wyłączeniem odpłatnej służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów), zastawu, prawa użytkowania lub innych praw ujawnionych w dziale III księgi wieczystej, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 • opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów rzeczowo-finansowych Spółki,
 • opiniowanie wysokości stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki,
 • opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,
 • opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
 • wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania
 • przez Spółkę do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
 • opiniowanie przystąpienia do innych spółek i podmiotów, tworzenia innych spółek i podmiotów, występowania z innych spółek i podmiotów oraz na zbywanie udziałów w innych spółkach,
 • powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów oraz odwoływanie Członków Zarządu,
 • określanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki – w granicach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z §20 ust. 3 pkt 14 umowy Spółki,
 • ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce,
 • zawieranie w imieniu Spółki umów między Spółką a Członkami Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta,
 • przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników projektu regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian,
 • wnioskowanie o odbycie lub zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 • zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 • delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §24 ust. 9 i 10 umowy Spółki,
 • wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki darowizny w postaci środków pieniężnych lub aktywów trwałych,
 • opiniowanie roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości nieprzekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
 • opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
 • wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 7 umowy Spółki, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekracza kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
 • opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 7 umowy Spółki, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki.
 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Maria Łysakowska
Data wytworzenia 2017-09-18
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2017-09-18 13:18:23
Ostatnio zaktualizował Maria Łysakowska
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-01 11:16:46
Liczba wyświetleń 5873
Historia zmian ZOBACZ