Rejestry i ewidencja - wersja archiwalna


Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Poznańskim TBS sp. z o.o.

 

 1. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 2. Rejestr skarg
 3. Dziennik korespondencji
 4. Pocztowe książki nadawcze
 5. Ewidencja wyjść
 6. Ewidencja pracowników
 7. Ewidencja czasu pracy
 8. Rejestr najemców i partycypantów
 9. Rejestr umów o najem lokalu mieszkalnego
 10. Rejestr umów partycypacji
 11. Rejestr zwalnianych lokali mieszkalnych
 12. Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu PTBS
 13. Ewidencja środków trwałych
 14. Rejestr główny zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
 15. Wykaz zarządzanych nieruchomości
 16. Wykaz podmiotów wynajmujących powierzchnie użytkowe
 17. Ewidencja kont księgi głównej
 18. Ewidencja pomocniczych ksiąg rachunkowych
 19. Rejestr umów cywilnoprawnych
 20. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
 21. Rejestr służebności
 22. Książka korespondencyjna Rady Nadzorczej
 23. Księga protokołów organów Spółki
 24. Archiwum Spółki
 25. Archiwum mieszkaniowe
Oryginały rejestrów i ewidencji znajdują się w siedzibie Spółki (z wyłączeniem Rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, który publikowany jest na stronach BIP). Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z właściwych przepisów prawa tj. m.in. z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) i innych ustaw.